VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ DNIIT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Viện DNIIT thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1551/QĐ-ĐHĐN ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Đại Học Đà Nẵng. Mục đích thành lập Viện là nhằm đáp ứng yêu cầu hợp tác khoa học, đào tạo sau đại học và chuyển giao công nghệ  của Đại học Đà Nẵng, với các Đại học và Tổ chức quốc tế có uy tín, dựa trên thỏa thuận hợp tác ngày 18 tháng 3 năm 2017 giữa ba thành viên sáng lập: Đại học Đà Nẵng, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) và Đại học Nice-Sophia Antipolis thành viên của Comue Université Côte d’Azur (UNS-UCA).
Đọc thêm

Tiếng Việt