Workshop " Data Science: Introduction to Deep Learning"

Workshop " Data Science: Introduction to Deep Learning"
Viện DNIIT phối hợp cùng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (UTE) tổ chức một buổi giới thiệu về Deep Learning do GS Michel Riveill của Đại học Côte d'Azur đảm nhận.

Ảnh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng.

 

Undefined